Member in the year 2017


Staff
Professor, Head of Lab.: Makoto Iwasaki, Dr. Eng. Building #6 room #302
Associate Professor: Kenta Seki, Dr. Eng. Building #6 room #307
Associate Professor: Yoshihiro Maeda, Dr. Eng. Building #6 room #306
Secretary: Mitsue Uno, Ms. Building #6 room #302
Secretary: Kazuno Tanaka, Ms. Building #6 room #302
PhD degree course students
D3: Hirotaka Tokoro (Denso Co.)
Master degree course students
M2: Makoto Ito
M2: Souta Kaida
M2: Jun Kato
M2: Takayuki Kikuchi
M2: Hirofumi Kinoshita
M2: Hiroya Kurose
M2: Maruku Shimotada
M2: Tatsuru Senyo
M2: Hikaru Takemoto
M2: Shota Fujihara
M2: Satoshi Hashimoto
- -
M1: Kazunori Ishitani
M1: Shuya Ichikawa
M1: Masaki Koike
M1: Hiroki Tachibana
M1: Riku Ikegami
M1: Shota Ishiguro
M1: Takahiro Uchizono
M1: Takahiro Endo
M1: Naoki Go
M1: Yuga Sato
M1: Kentaro Sugimura
M1: Tomofumi Hayashi
M1: Yuki Hayashi
M1: Jyunya Hirata
M1: Shogo Maeda
M1: Masashi Matsuoka
M1: Naoki Mitsusada
M1: Takaaki Murate
M1: Tran Vu Trung
Bachelor degree course students
B4: Hiroki Ataka
B4: Shuta Ano
B4: Kiyoshi Kimura
B4: Yuki Kurita
B4: Eitaro Kuroda
B4: Kouki Komatsu
B4: Takuya Sakagami
B4: Yuya Sakuragi
B4: Rikuya Suzuki
B4: Kazunari Sekido
B4: Keisuke Takeda
B4: Kazuya Harada
B4: Tomohiro Furuta
B4: Tomoki Mizuno
B4: Yuya Munemoto
B4: Masaki Ninomi